Ofte stilte spørsmål

Prosjektleder Kjell Luneborg svarer deg.

OneCo skal bytte ut de aller fleste målerne.

Hva er smart strøm?

Smart Strøm” er vår betegnelse på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler også kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer ( AMS ).

Den nye AMS-måleren registrerer strømforbruket på timesbasis og sender «timeverdiene» dine til den nasjonale databasen Elhub og deretter videre til ditt nettselskap og din kraftleverandør. Dette sikrer raskere innhenting av helt korrekte måleverdier og gir dermed et meget godt grunnlag for fakturering. Informasjonen gjøres tilgjengelig for deg via internett eller papir som tidligere.

Hvorfor smart strøm?

Smart strøm vil gi deg mulighet til å ha bedre styring med forbruket ditt, samfunnet får bedre forsyningssikkerhet, og på sikt så får vi klimagevinster ved å bruke energi mer effektivt.

Hva er elhub?

Dette er en nasjonal database som mottar data fra alle strømmålere i hele landet. Data om ditt og alle andres strømforbruk videresendes så til rett strømleverandør. Du trenger dermed ikke lenger å lese av måleren din. Elhub sine hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering, måleverdidistribusjon og prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering.

Bakgrunnen for etableringen av Elhub er å få mer presise data og at det skal bli enklere å skifte leverandør.

Du kan lese mer på: www.elhub.no.

Hva er fordelene for meg som kunde?

Smart strøm gir samfunnet bedre forsyningssikkerhet og på sikt også klimagevinster fordi vi kommer til å bruke energi mer effektivt.

Men hva er fordelene for deg som kunde?

Automatisk avlesning

Strømforbruket registreres automatisk hver time, og kunde slipper dermed å lese av stømmåleren. Automatisk registrering fjerner også muligheten for feilavlesning av måler.

Kontroll over forbruket ditt

Automatisk registrering av strømforbruket gjør at du kan få løpende oversikt over strømforbruket ditt. Det vil bli lettere å utføre strømsparende tiltak ved å vite hvor du kan spare strøm og hvor mye du sparer. Informasjonen gjøres tilgjengelig via internett eller på papir. Dette vil gi deg bedre mulighet til å styre forbruket etter hvordan strømprisen varierer. Når strømprisen er høy, kan du for eksempel vente med å lade elbilen, eller du kan senke temperaturen i huset.

Nøyaktig strømregning

Din nye måler er tilpasset krav til fakturering av kostnader pr. time for strøm. Det vil si at faktura baserer seg på faktiske måleverdier og gjeldende pris i samme periode.

Rask feilsøking

De smarte strømmålerne kan varsle om jordfeil, spenningsfeil og annet. Dermed kan HLK Nett raskere finne og utbedre feil i eget nett.

Fremtidsrettet

Strømmålerne åpner opp for nye produkter og tilleggstjenester som vil bidra til ytterligere redusering av forbruk i fremtiden. Eksempler på dette er nye typer tariffer, SmartHus teknologi e.l.

Vil den nye måleren medføre noen strålefare for meg?

Som ansvarlig nettselskap er vi pliktige til å operere innenfor de lover og forskrifter som offentlige myndigheter har fastsatt.

Hva sier Statens strålevern?

De nye strømmålerne tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier. Målerne står sjelden i oppholdsrom og sender normalt fra seg data bare én gang i timen. Det kan sammenliknes med å sende en tekstmelding. Målerne har en maksimal sendeeffekt på 0,5 watt, mens en vanlig mobiltelefon har lov til å sende opptil to watt. De fleste mennesker har oftere nærkontakt med mobilen enn de har med sikringsskapet sitt. Mer informasjon hos Statens strålevern.

Målinger viser at stråling fra en vanlig mobiltelefon er 50 000 ganger sterkere enn strålingen fra en AMS-måler. Statens strålevern er tydelige på at teknologien er trygg å bruke.

-Felles for disse teknologiene er at strålinga er kortvarig og svak, og ikke helsefarlig, skriver Statens strålevern på sine nettsider.

For mer informasjon om strålefare henviser vi til informasjon hos Statens Strålevern.

Du kan også lese mer om strålefare og personvern i dette informasjonsbrevet.

Kan jeg stole på den nye måleren?

Du har kanskje sett saker i media og på Facebook hvor noen strømkunder sår tvil om de nye målerne. Her er noen fakta i saken:

De nye AMS-målerne er helt nøyaktige og vil ikke måle mer enn det faktiske forbruket på anlegget. Kunden kan altså ha full tillit til at den måleren som settes opp måler korrekt.

I sjeldne tilfeller vil måleren som tas ned fra anlegget kunne være «slitt» i lagrene. Dette kan ha medført at kunden tidligere har hatt en noe for lav måling av forbruket og dermed også en for lav faktura. Dette gjelder kun målere som er mekaniske ( har dreieskive ) og som er mer enn 25 – 30 år gamle. Hålogaland Kraft har gjennom 1990- og 2000-tallet skiftet en meget stor andel av målerparken og har i dag relativt få målerne som er mekaniske. Sjansen er derfor liten for at det skal oppstå tilfeller her hos oss ala de vi har opplevd andre steder i landet.

Det er i tillegg viktig å være klar over at forbruket vil kunne variere med utetemperatur og andre faktorer. Det vil dermed være usikkerhet forbundet med å sammenligne registrert forbruk på gammel og ny måler ( særlig over kort tidsrom som noen dager ).

Hva slags data lagres om mitt forbruk?

Kun ditt totalforbruk pr. time blir lagret.

Blir personvern og datasikkerhet ivaretatt?

For å hindre misbruk av data er vi pålagt å ha de systemer og sikkerhetsrutiner som kreves for å hindre at personopplysninger kommer på avveie, og at uvedkommende ikke får tilgang til din måler. NVE presiserer i sitt vedtak om AMS at kommunikasjonen mellom måleren og nettselskapet skal foregå i lukkede nett stengt for uvedkommende eller i kryptert form. For installasjon av våre nye automatiske målere er det vår leverandør Embriq som ivaretar sikker kommunikasjon mellom måler og nettselskap, og vår løsning er utviklet ihht NVE sine forskrifter.

Hva med den såkalte “HAN-kontakten” (Home Area Network)?

Du bestemmer selv om denne skal være tilgjengelig for oss eller andre tjenestetilbydere (eks. Smarthus-leverandører). HAN-kontakten er med andre ord kun åpen for tilgang dersom du godkjenner dette.

Du kan lese mer om personvern i dette informasjonsbrevet.

Hva må jeg betale?

Alle nettselskapene får fastsatt rammer av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for hvor mye de kan fakturere kundene sine. Innføringen av automatiske strømmålere vil inngå i denne beregningen. Dette finansieres gjennom nettleien over en periode på om lag 15 år.

Du som kunde får altså ingen separat faktura for målerbyttet, men betaler indirekte via nettleien. Kostnaden på strømmåleren blir fordelt jevnt over 15 år, og foreløpige beregninger indikerer en økning i nettleien knyttet til innføringen av de nye målerne på rundt 1 øre kWh, som igjen betyr 200 kr/år for en normalhusholdning (20.000 kWh/år).

Store investeringer i strømnettet fremover

Det skal investeres ca. 140 milliarder kroner i strømnettet vårt frem mot 2025. Beregninger viser at AMS-utbyggingen vil stå for 7 % av disse investeringene. Sannsynligheten er derfor stor for at din totale nettleie vil øke i årene som kommer.

Les mer om investeringer i strømnettet vårt frem mot 2025.

Hvor detaljert strømregning får jeg? Kan jeg f.eks se hvor mye ovnen min bruker?

Nei, bare det totale forbruket. Etter hvert vil imidlertid SmartHus-teknologi kunne gi deg mulighet til å styre elektroniske enheter i hjemmet ditt.

Hvor kan jeg se strømforbruket mitt?

Fra oktober 2017 vil du kunne logge inn og få se dine data på Elhub dersom du har fått montert din nye AMS-måler. Dataene vil enten gjøres tilgjengelig direkte fra Elhub eller via din strømleverandør.

Jeg vil ikke bytte måler. Kan jeg unngå det?

Det er lovpålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler innen 2019. De nye målerne er et viktig ledd i digitaliseringen av det norske strømnettet. Med de nye målerne får du bedre oversikt over forbruket ditt og du trenger ikke å lese av måleren din fordi data går automatisk.

Det blir ingen andre forandringer for deg som kunde annet enn at det går automatisk. Du får regningen på samme måte som tidligere.

Siste: NVE åpner for midlertidig fritak

Med ulik begrunnelse ber privatbrukere og offentlige aktører om fritak for installasjon av AMS-målere. I påvente av nye regler åpner NVE for midlertidig fritak. Søknader om fritak er det opp til nettselskapene å vurdere. Les mer.

Hvem bytter målerne?

Vi vil bytte noen få målere selv, men de aller fleste strømmålere vil bli byttet av montører fra OneCo Elektro AS som er vår samarbeidspartner.

Ta godt imot dem.

Hvordan foregår målerbyttet?

Du vil bli kontaktet av OneCo evt HLK Nett i god tid før målerbyttet slik at passende tidspunkt kan avtales. For å få byttet måleren, må montøren ha uhindret tilgang til sikringsskapet. Det må da være minst én voksen person (over 18 år) til stede.

Ved målerbyttet vil strømmen være avstengt i 10 minutter, selve utskiftningen tar normalt ca. 30 minutter. Så snart måleren er på plass vil forbruket ditt registreres og samles inn automatisk, og du trenger dermed aldri mer lese av måleren.

Hvordan foregår målerbytte for hytter og fritidsboliger?

Målerbyttene for hytter og fritidsboliger følger oppsatt utrullingsplan . Skulle planlagt dato ikke passe inngår du en avtale om ny dato med OneCo.

Kan jeg ta ut hovedsikringen når jeg ikke er på hytta?

Dette anbefales ikke. Det nye systemet er et online-system der den nye AMS-måleren kontinuerlig sender inn data til en stor innsamlingssentral hos en ekstern tjenesteleverandør. Denne sentralen sjekker automatisk at alle målere er tilkoblet spenning og har korrekte måledata, også når forbruket er null. Hvis måler mister spenningen går det en alarm i sentralen og da iverksettes det etter hvert feilsøk. Man har heller ikke god nok kontroll på at ting fungerer som de skal ved gjeninnkobling hvis et anlegg kobles ut over lengre tid.

Det er derfor viktig at du ikke tar ut hovedsikringene hvis måler er koblet etter disse. I slike tilfeller anbefaler vi at man tar ut de respektive sikringskurser hvis man vil koble ut i sikringsskapet. Hvis måler er koblet før hovedsikringene kan du fortsatt ta ut disse.

Etter hvert vil det muligens bli åpnet for at kunden selv skal kunne koble anlegget sitt via en knapp på måleren, evt at man kan bestille ut- og innkobling via web-løsninger. De nye AMS-målerne har nemlig en innebygget bryter som kan koble fra anlegget uten at måleren selv mister driftsspenningen sin. Denne funksjonaliteten er imidlertid ikke aktiv fra montasjetidspunkt da det må gjøre en del forberedelser før den kan tas i bruk.

Jeg har et gammelt sikringsskap. Blir dette en utfordring?

I noen tilfeller er skapet for trangt slik at det ikke er plass til ny måler. I slike tilfeller vil montøren forsøke å flytte litt på sikringer mm. Hvis ikke dette er mulig vil målerbyttet bli utsatt. I slike tilfeller vil en av våre medarbeidere ta kontakt for å finne en løsning som både anleggseier og HLK Nett synes akseptabel ut fra økonomiske og estetiske hensyn.

Hvordan kjenner jeg igjen montørene?

Alle montørene fra OneCo Elektro AS / HLK Nett AS skal legitimere seg med eget ID-kort. Hvis ikke dette fremvises uoppfordret bør du be om å få se det. Hvis ikke montøren kan fremvise gyldig ID-kort bør du ikke slippe han inn. Gi i så fall beskjed til HLK Netts sentralbord om dette (77 04 26 26).

Jeg er el-sensitiv. Må jeg bytte måler?

El-sensitive kan søke om fritak. Søknad sendes til HLK Nett AS på hlk@hlk.no evt pr brev. Husk at legeerklæring må legges ved søknaden. Husk også å opplyse kundenavn og anleggsidentifikasjon slik at målerbyttet evt kan stoppes.

Les hele brevet til el-sensitive.

Hvem skal ha tilgang til måleren min?

Vår samarbeidspartner OneCo vil bytte ut de aller fleste målerne. Montørene vil være uniformert og fremvise legitimasjon. I noen tilfeller vil det komme montør fra oss. Disse vil også være uniformert og vil kunne fremvise legitimasjon.

Ingen andre enn folk fra HLK  eller OneCo har med andre ord krav på å få tilgang til måleren eller sikringsskapet ditt. Unntaket er dersom du har avtalt en jobb knyttet til ditt elektriske anlegg med en registrert installatør, eller dersom du selv velger å gi noen tilgang til måleren din.