Avlesningsgebyr innføres ved manuell måleravlesning

Avlesningsgebyr

Hålogaland Kraft Nett har til nå installert ny AMS-måler på de aller fleste målepunkter. Det gjenstår imidlertid noen målepunkter der vi av ulike årsaker ikke har fått byttet måleren og der må avlesningen fortsatt skje manuelt. Etter 1. januar 2019 er også Nettselskapene pålagt å gjennomføre en årlig kontrollavlesning på de manuelt avleste målepunktene. Forannevnte genererer merkostnader som følge av at nettselskapet nå må operere to parallelle løsninger for måleravlesning. NVE har derfor åpnet for at nettselskapene kan dekke inn disse merkostnadene gjennom et eget «Avlesningsgebyr». Dette gebyret skal speile de reelle kostnader som nettselskapet estimerer å ha knyttet til den manuelle håndteringen.

Avlesningsgebyret er ikke lovpålagt men HLK Nett har vurdert at det er rimelig at de kunder som genererer ekstrakostnadene med manuell avlesning og kontrollavlesning må dekke dette selv. Derfor har HLK Nett valgt å innføre avlesningsgebyret med kr. 260/mnd ( kr. 3120/år ) fra 1. mars 2019. Første faktureringsrunde skjer i april 2019. Gebyret vil bare bli fakturert for målepunkt der kunden har fått innvilget fritak, utsettelse eller ikke har tilrettelagt for gjennomføring av målerbyttet.

NVE sier følgende om avlesningsgebyret:

«I tillegg til håndtering av kundens selvavlesninger, skal nettselskapene kontroll-avlese kunder med AMS-måler uten aktiv kommunikasjonsenhet en gang i kalenderåret, jf. måle- og avregningsforskriften § 3-3. Dette kan innebære at nettselskapene fysisk må reise til kunder. Slik kontrollavlesning vil sikre en riktigere avregning av alle kunder. Både kostnaden ved årlig kontrollavlesning og kostnader til håndtering av kundens selvavlesninger er en direkte konsekvens av at kunden ikke ønsker nettselskapets standard AMS-løsning. Manuell avlesning er å anse som en særskilt tjeneste som det ikke er rimelig at nettselskapets øvrige kunder betaler for.

Når nettselskapet har rullet ut AMS, vil manuell avlesning etter NVEs vurdering være en særskilt tjeneste etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-4a. Dette betyr at regelverket tillater at nettselskapene fastsetter et gebyr for kunder som ikke har en aktiv kommunikasjonsenhet i AMS-måleren.

Kunder som har beholdt gammel måler uten at dette er begrunnet med lavt og forutsigbart forbruk, ilegges avlesningsgebyr på lik linje med kunder som har AMS med deaktivert kommunikasjonsenhet.

Et avlesningsgebyr kan ikke overstige kostnaden nettselskapet har forbundet med manuell avlesning. Kostnader som danner grunnlag for et avlesningsgebyr kan være registrering og validering av målerstand, purrebrevutsendelse og korreksjoner av feil levert målerstand, samt årlig kontrollavlesning.

Nettselskap kan ha ulike kostnader knyttet til å reise ut til kundene avhengig av geografisk plassering. Et eventuelt avlesningsgebyr er generelt og gjelder for hele nettområdet. Nettselskapet skal derfor fakturere samme beløp innenfor samme nettområde. For å sikre likebehandling, forutsetter NVE at nettselskapet kontrollavleser alle kunder innenfor sitt nettområde som ikke har aktiv kommunikasjonsenhet i AMS-måleren.»

Om avlesningsgebyret:

Den angitte gebyrsats gjelder bare for HLK Nett. Andre nettselskap har fastsatt egne satser basert på sine forventede kostnader.

Gebyrsats er uten mva da husholdningskunder er fritatt. På næringsabonnement vil det påløpe mva i tillegg.

Gebyret kan bli endret på et senere tidspunkt i tråd med utviklingen i kostnadsgrunnlaget. Evt endringer vil normalt skje ved hvert årsskifte.

Det er ikke bestemt når en kontrollavlesning skal gjennomføres på målepunkt uten AMS, men sannsynligvis vil dette måtte skje mot slutten av året.

Kunder som ikke aksepterer HLK Netts krav om inndekning av kostnader som beskrevet ovenfor oppfordres til å klage saken inn for NVE.

OBS! 

-Hvis du er blant dem som ikke har byttet måleren men ønsker å slippe å betale gebyret ber vi deg melde dette på hlk@hlk.no så raskt som mulig. Du vil da bli kontaktet av en av våre montører for å avtale tidspunkt for målerbytte.

Deaktiveringsgebyr

Hvis en kunde fremlegger dokumentasjon fra lege og søker fritak fra AMS på et målepunkt der det er installert AMS-måler vil HLK Nett måtte dra ut til målepunktet og deaktivere kommunikasjonsenheten i AMS-måleren. Dette er merkostnader som kreves dekket av den aktuelle kunden. Deaktiveringsgebyret vil utgjøre kr. 3100 pr. målepunkt.

Det samme gjelder for øvrig tilfeller der kunde som allerede har fått innvilget gyldig fritak på et målepunkt flytter til et annet målepunkt med aktiv AMS-måler og så krever AMS-fritaket videreført på det nye målepunktet. Tilsvarende gjelder også hvis kunde med fritak på et målepunkt i tillegg krever fritak på annet målepunkt ( f.eks hytte/fritidsbolig ) som har aktiv AMS-måler installert. Den aktuelle gebyrsatsen er basert på estimerte kostnader knyttet til kundebehandling, ordreuttak, transport og gjennomføring av arbeid i målepunktet.

NVE sier følgende om deaktiveringsgebyret:

«Nettselskap kan ta gebyr for å deaktivere kommunikasjonsenheten etter at måleren er installert. Der AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet allerede har blitt installert, og kunden på et senere tidspunkt får et fritak slik at kommunikasjonsenheten skal deaktiveres, kan dette anses som en særskilt tjeneste som nettselskapet kan fastsette et gebyr for etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-4a. Gebyret kan ikke overstige kostnadene nettselskapet har med å deaktivere kommunikasjonsenheten. Et eventuelt deaktiveringsgebyr er generelt og gjelder for hele nettområdet. Nettselskapet skal derfor fakturere samme beløp innenfor samme nettområde.

Vi presiserer at utrulling av AMS også inkluderer å installere målere uten aktiv kommunikasjonsenhet hos kunder med fritak. Dette er pålagt av myndighetene og initiert av nettselskapene, uten at kunden har bedt om det. Å deaktviere kommunikasjonsenheten når AMS installeres hos kunder med fritak er derfor å anse som en tjeneste som nettselskapet ikke kan ta gebyr for, jf. måle- og avregningsforskriften § 8-3.»

OBS!  Kunder som innvilges fritak vil også måtte betale det årlige avlesningsgebyret. Se informasjon om avlesningsgebyr over.

Om deaktiveringsgebyret:

Den angitte gebyrsats gjelder bare for HLK Nett. Andre nettselskap har fastsatt egne satser basert på sine forventede kostnader.

Gebyrsats er uten mva da husholdningskunder er fritatt. Næringskunder kan i ht forskriftene ikke fritas fra AMS.

Gebyret kan bli endret på et senere tidspunkt i tråd med utviklingen i kostnadsgrunnlaget. Evt endringer vil normalt skje ved hvert årsskifte.

Kunder som ikke aksepterer HLK Netts krav om inndekning av kostnader som beskrevet ovenfor oppfordres til å klage saken inn for NVE.