(Oktober 2018)

Informasjon til kunder som ikke har fått ny, automatisk måler

Myndighetene ( v/NVE ) har bestemt at alle nettkunder i Norge skal få ny automatisk strømmåler (såkalt AMS-måler) innen 1. januar 2019. Kostnadene knyttet til dette dekkes gjennom nettleien.

Fristen for utbygging nærmer seg men vi har så langt ikke fått installert den nye måleren hos deg/dere.

Vi ber deg derfor vennligst ta kontakt med oss så raskt som mulig og senest innen 1. november 2018 på telefon 770 42 500 eller e-post hlk@hlk.nofor å avtale tidspunkt for bytte av strømmåler.

Vårt kundesenter er åpent alle hverdager mellom kl. 08.00 og 15.00.

Dersom du ikke bytter til ny, automatisk måler vil du fra 2019 bli belastet et årlig avlesningsgebyr på anslagsvis kr. 2000 – 4000 pr. målepunkt. Se utfyllende informasjon i vedlegg 1, punkt 2.

Har du fått byttet måleren nylig eller har avtalt målerbytte med en av våre montører i løpet av de siste dagene så kan du se bort fra denne henvendelsen.

Takk for at du legger til rette for å få byttet måleren innen fristen.

 

Vennlig hilsen

Hålogaland Kraft Nett

 

Vennlig hilsen

Hålogaland Kraft Nett

 

Vedlegg:

-Fakta om fritak, avlesningsgebyr, tilgang, stråling, personvern, klage mm

 

1  Fritak krever legeerklæring

Ved fremleggelse av legeerklæring vil du bli innvilget fritak fra forskriftenes krav til AMS. Vi gjør oppmerksom på at det da påløper ekstra kostnader ref pkt. 2.

Søknader uten skriftlig dokumentasjon ( legeerklæring ) avslås. Det kan for øvrig bare innvilges fritak på egen bolig og fritidsbolig ( ikke målepunkt tilhørende leieboer, nabo e.a. ).

Det kan heller ikke innvilges fritak for næringsvirksomhet, fjøs, garasjer mm.

 

2  Avlesningsgebyr innføres fra 2019

Nettselskapene får ekstra kostnader ved å opprettholde det gamle manuelle avlesningssystemet samt utføre en pålagt kontrollavlesning hvert år på anlegg uten AMS. Disse kostnadene vil måtte dekkes inn gjennom et nytt avlesningsgebyr som bare belastes kunder som ikke har fått installert AMS.

Det estimeres at avlesningsgebyret vil bli på kr. 2 – 4000 pr målepunkt for 2019, men endelig sats vil først bli klart når vi vet hvor mange kunder som fortsatt ikke har fått installert AMS ved årsskiftet. Gebyret vil bli regulert årlig utfra endringer i kostnader og antall kunder.

Avlesningsgebyret er hjemlet i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-4a og godkjent av lovgivende myndighet ( NVE ).

 

3  Tilgang til strømmåleren

Nettselskapet skal etter § 6 i standard tilknytningsavtale ha uhindret adgang til måleutstyret. Nettselskapet bestemmer også type målerutstyr, eier målerutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette, slik som det står i § 5-1 i standard nettleieavtale som alle nettkunder inngår med nettselskapet.
Du kan lese standard nettleieavtale og vilkår for tilknytning på www.energinorge.no.

 

4  Ingen helsefarlig stråling fra AMS-måler

Hålogaland Kraft Nett har så langt byttet om lag 23000 målere.

Ifølge Statens strålevern som har ansvar for forvaltning av strålevern i Norge, har det ikke kunnet påvises at strålingen fra de automatiske strømmålerne representerer en helsefare. Denne konklusjonen deles av NKOM ( Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet ).

Helsedirektoratet slår for øvrig fast at AMS-målere ikke medfører noen helsefare, og at leger derfor ikke kan skrive ut legeerklæring som sier at pasienten har plager som skyldes stråling fra en automatisk strømmåler. En legeerklæring vil derfor bare kunne bekrefte at pasienten gir uttrykk for frykt eller ubehag knyttet til installasjonen av AMS- måleren.

 

5  Personvern

De nye målerne forteller kun hvor mye strøm du bruker, ikke hva du bruker den til.
All informasjon sendes automatisk og kryptert til nettselskapet, som sammen med kraftleverandør bruker den som grunnlag for strømregningen. Forbruksdata vil også kunne bli benyttet til mer effektiv planlegging og drift av strømnettet. Du er eier av egne forbruksdata. Ingen andre får tilgang til denne informasjonen uten at det fremlegges skriftlig samtykke fra deg.

 

6  Klage på vedtak

Dersom du ønsker å klage på at du ikke er innvilget fritak for AMS-måler, må du sende en klage til NVE. Les mer om dette på NVE sine nettsider (nve.no).

NVE har mottatt noen klager fra kunder som ikke har fått innvilget fritak, og som ikke har dokumentert sine helseplager med legeerklæring. NVE har ikke gitt noen kunder medhold i sin klage. Ett av NVEs vedtak er påklaget til OED. Departementet har stadfestet NVEs vedtak.

Du kan finne mer informasjon om AMS-prosjektet på hlknett.no.

Med vennlig hilsen

Hålogaland Kraft Nett as