Bygge helt nytt

Forespørsel kostnader

HLK Nett as plikter å tilknytte nye kunder til strømnettet. Utbygger /kunde må betale anleggsbidrag for å dekke sin del av kostnaden med å bygge nytt eller forsterke strømnettet.

Kostnader

Endringer i anleggsbidragsregler fra og med 01.01.19.

NVE har vedtatt endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene gjelder fra 1.januar.2019. Les mer: Endringer i regelverket om anleggsbidrag styrker vernet av kundene.

Det er ikke lenger lov for nettselskap å benytte seg av bunnfradrag. For deg som kunde betyr dette at du må dekke hele kostnaden for tilknytning selv. Anleggsbidraget skal være betalt før oppstart av prosjekt. Anleggsbidraget beregnes på forhånd, men skal etterberegnes etter at nettanlegget er ferdigstilt på grunnlag av faktisk påløpte kostnader.

Nettselskapet skal fakturere kunden differansen når innbetalt anleggsbidrag er lavere enn etterberegnet anleggsbidrag, men maksimalt 15% utover estimert anleggsbidrag. Begrensingen gjelder ikke dersom kostnadsoverskridelsen skyldes forhold på kundens side.

Nettselskapet skal betale tilbake til kunden differansen mellom estimert og etterberegnet anleggsbidrag når innbetalt anleggsbidrag er høyere enn etterberegnet anleggsbidrag.

Dersom det er uenighet i beregning av anleggsbidrag, kan det sendes en klage til NVE på www.nve.no.

Tilknytningsavtale

Det skal også foreligge underskrevet tilknytningsavtale som du vil få tilsendt sammen med tilbudsbrev om anleggsbidrag. Signering av denne avtalen er å betrakte som en bestilling på fremføring og tilknytning.

For alle nye anlegg gjelder at måler skal ut i eget skap utvendig (tilknytningsskap). Tilknytningsskap eies i sin helhet av huseier/anleggseier.

Byggestrøm

Kunder som ønsker byggestrøm/midlertidig anlegg må ta kontakt med autorisert elektroinstallatør. Tilkoblingen skjer etter at Autorisert elektroinstallatør har meldt midlertidig anlegg i Elsmart.