Vi gjør innledningsvis oppmerksom på at denne informasjonen kun gjelder noen få, men vi er pålagt å sende ut denne informasjonen til alle.

Kan du se bort fra denne informasjonen? 

Har du for eksempel en bolig med leilighet eller hybel som har egen måler som avregnes separat (egen strømregning på leilighet/hybel)? Se bort fra denne informasjonen. Har hybelen eller leiligheten en såkalt “undermåler” som er knyttet opp mot boligens hovedmåler bør du lese videre.

Fellesmåling av boenheter avvikles ihht forskriftskrav

NVE ( Norges vassdrags- og energidirektorat ) vedtok i 2009 å oppheve anleggseiers rett til å kreve fellesmåling per felles inntaksledning med virkning fra 01.01.2010. Det ble dermed forskriftsfestet at hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes separat.

Eksisterende fellesmålte boenheter fikk midlertidig dispensasjon til å forbli fellesmålt frem til innføringen av AMS ( Avanserte Måle- og Styringssystemer) som skal være innført hos alle kunder innen 01.01.2019.

Hvem berøres av dette?

Kravet gjelder for elektriske installasjoner der to eller flere boenheter avregnes over felles abonnement og strømmåler. Med boenhet menes boliger eller fritidsboliger som er registrert i offentlig eiendomsregister ( Matrikkelen ). Dette kan f.eks. gjelde eneboliger med sokkelleilighet, kjellerleilighet eller hybel med egen inngang.

Næringsanlegg omfattes ikke av forskriftenes krav.

Anleggseiers plikter

I flg. Forskriftene er anleggseiers ansvar å sørge for samt bekoste at det blir lagt til rette for individuell måling i eget anlegg. I HLK Netts område vil det bli montert nye AMS-målere i tidsrommet april 2017 – mars 2018. Anleggseier anmodes derfor om å bestille tilrettelegging av det elektriske anlegget i ft forannevnte krav innen dette arbeidet starter.

Netteiers plikter

Netteier er ansvarlig for å informere anleggseier om nevnte krav og pålegg. I tillegg plikter netteier å anskaffe, montere og drifte nødvendig måleutstyr.

Er det mulig å søke fritak?

Dersom anleggseier mener at det foreligger grunnlag for å søke om fritak i ft forskriftenes § 14.3 sendes en skriftlig begrunnet søknad til HLK Nett AS evt. på epost til: hlk@hlk.no.

Hvis søknad begrunnes med økonomiske momenter må det legges ved dokumentasjon fra registrert installatør på hvilke kostnader som påløper ved tilrettelegging for individuell måling.

Forskrifter og informasjon fra NVE

Forannevnte krav er hjemlet i forskrift FOR-1999-03-11-302 § 13-1 pkt. h) som finnes på http://www.lovdata.no/for/sf/oe/oe-19990311-0302.html.

NVEs informasjon om bakgrunnen for kravet  https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/nettjenester/nettleie/individuell-maaling/