Forespørsel kostnader

Kostnader ved utbygging

HLK Nett as plikter å tilknytte nye kunder til strømnettet. Utbygger /kunde må betale anleggsbidrag for å dekke sin del av kostnaden med å bygge nytt eller forsterke strømnettet. Anleggsbidraget er likt den faktiske kostnaden minus det til enhver tids gjeldende bunnfradrag.

Anleggsbidrag og regningsarbeid gjennomføres i henhold til gjeldende standard tilknytningsvilkår og NVEs forskrift nr. 302 “Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer”.

Alle nettanlegg fram til grenseskillet mellom kundens installasjon og vårt strømnett (tilknytningspunkt) er eid av oss selv om strømnettet er helt eller delvis finansiert gjennom anleggsbidrag kunde har betalt. Vi har drifts- og vedlikeholdsansvar for strømnettet, og dekker alle framtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader.