Kompensasjon ved strømbrudd

Over 12 timer

Vilkår og prosedyre

NVE stiller som vilkår at kunden selv fremmer krav om kompensasjon for langvarige avbrudd.

Slik søker du kompensasjon
Den som er registrert som kunde kan fremme kravet om kompensasjon. Kravet skal fremmes på skjema ”Sende søknad om kompensasjon”. Dette gjøres elektronisk via HLK Nett sin serviceportal. (Ved første gangs innlogging må du registere deg)

Skjemaet returneres Hålogaland Kraft Nett AS i utfylt og undertegnet stand.
Krav om kompensasjon må fremsettes innen 2 måneder etter at normal strømforsyning ble gjenopprettet

Kontroll av kravet
Når krav er fremmet vil Hålogaland Kraft AS sjekke kravet. Varigheten for strømbruddet regnes fra det tidspunkt Hålogaland Kraft først fikk melding om strømbruddet, eller Hålogaland Kraft Nett AS visste eller burde ha visst at strømbruddet har funnet sted. Strømbruddet regnes som opphørt når normal strømforsyning er gjenopprettet.

Flere påfølgende strømbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Kompensasjonsbeløp og avbruddslengde

600 kroner for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer
1.400 kroner for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer
2.700 kroner for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer

For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på 1 300 kroner for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.
For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Ifølge NVE har en kunde med flere tilknytningsavtaler med nettselskapet (målepunkt) kun krav på en kompensasjon. Hvis de ulike målepunktene gir opphav til ulik størrelse på kravet legges målepunktet som gir høyest kompensasjon til grunn.

Utbetaling
Kompensasjon vil normalt bli gitt som fratrekk på første nettleiefaktura etter at kravet er fremmet. Dersom kravet fremmes kort tid før fakturautstedelse vil utbetaling først skje på den påfølgende nettleiefakturaen.