Krav til deg som skal grave

Vanlig praksis

HLK Nett benytter egne entreprenører til bygging av våre anlegg. Gravearbeid kan imidlertid ordnes av kunde/tiltakshaver når det gjøres avtale om det.

Krav til kunde/tiltakshaver

Gravearbeidet skal utføres iht. avtalt spesifikasjon og til enhver tid gjeldende forskrifter og bransjestandarder (REN). Retningslinjer fra veiviser skal følges.

Se mer om gravemelding

HLK Nett – sentral uansett

HLK Nett as skal planlegge /prosjektere kabeltrase og innhente nødvendige tillatelser fra offentlige og private grunneiere
Før kunde/tiltakshaver innhenter pristilbud på gravearbeider, skal HLK Nett as godkjenne kunde/tiltakshavers spesifikasjon av gravearbeider som gjelder våre anlegg/infrastruktur. Alle kabler og trekkerør leveres av HLK Nett as.

Graveentreprenøren skal ha gjennomført kompetansekurs/være godkjent av HLK Nett as. Ved utførelse av arbeidet, skal det være minst en person til stede på byggeplassen med godkjent kompetansebevis (ansatt hos graveentreprenøren). Kontrollerklæring fra graveentreprenør skal oversendes HLK Nett as ved avslutning av arbeidet.

Dersom graveentreprenøren ikke har nødvendig godkjenning, skal kunde/tiltakshaver sørge for at HLK Nett as blir tilkalt under arbeidets gang for kontroll av grøft, legging av kabler og om-og igjenfylling. Kontrollerklæring fra graveentreprenør og samsvarserklæring fra entreprenør for elektromontasje oversendes HLK Nett as ved avslutning av arbeidet.

Alle våre anlegg skal måles inn og dokumenteres på åpen grøft. Kunden eller kundens representant/graveentreprenør er ansvarlig for å varsle behov for innmåling fortløpende til kontaktperson for innmåling. Varslingstid er normalt 2 dager.
Graveentreprenøren fakturer kunde/tiltakshaver for alt utført arbeid innenfor utbyggingsområdet.

Dersom deler av gravekostnaden skal fordeles på flere nettkunder, fakturerer kunde/tiltakshaver HLK Nett as for avtalt andel. Sluttfaktura for HLK Netts andel sendes seinest 30 dager etter at anlegget er ferdigstilt/satt i drift.

HLK Nett as har tre (3) års reklamasjonsrett på arbeidet. Derom annet ikke er avtalt, regnes dato på sluttfaktura som overtakelsesdato.