Retningslinjer for stikkledninger til nye anlegg, herunder også næringsbygg ol. gjelder NEK 399: 2018.

Generelle bestemmelser

  • Hålogaland Kraft Nett er netteier for alle forsyningsanlegg av el.kraft innenfor konsesjonsområdet.
  • Det tillates ingen å arbeide på- eller berøre anlegg som er Netteiers ansvar, uten at vedkommende har spesiell tillatelse.
  • Enhver aktivitet i tilknytningspunkt eller måler, skal alltid meldes på nett-melding til Hålogaland Kraft Nett AS

Luftnett

  • Netteier er ansvarlig for strekk fra mast og frem til tilkoblingsklemmer v/vegg. Hålogaland Kraft Nett tillater ikke kabel ned langs husvegg hvor NEK 399 2018 anvendes.
  • Dette på grunn av at grensesnittet idette tilfellet er definert til å være påtilkoblingsklemmer

Kabelanlegg

  • Netteier er ansvarlig for kabel fra tilkoblingspunkt i mast og frem tiltilkoblingsklemmer i skap. Dette eruavhengig hvor skapet står. Ved jordkabel skal det alltid være utvendig skap med tilhørende tilkoblingsklemmer.
  • Det er ingen krav om at måler kWh-måler skal plasseres i skap utvendig,men denne skal være tilgjengelig for netteier. Skap tillates ikke montert nærmere mast enn 1 m.