Erstatningsansvar

Erstatningsansvar ved skade på HLK Nett sine anlegg

Arbeid ved HLK Nett sine anlegg skjer på eget ansvar. Du må alltid bestille gravemelding, påvisning av kabler og inngå avtale om arbeid nær anlegg når det er nødvendig før du begynner på arbeidet. Den som skader våre kabler, rør eller ledninger må regne med å bli holdt erstatningsansvarlig for økonomiske tap vi har som følge av skaden.

Det er et betydelig nett av kabler og ledninger både på offentlig og privat grunn. Den som skal arbeide nær våre anlegg må ta nødvendige hensyn til dette og innrette arbeidet slik at skade ikke skjer.

Den som skader kabler eller ledninger må regne med å bli holdt økonomisk ansvarlig etter alminnelige erstatningsrettslige regler.

Erstatningsansvaret kan omfatte kostnader HLK Nett as har med å reparere skaden, og de økonomiske følgene av et avbrudd i våre leveranser til kundene. For eksempel kan både strømbrudd og brudd på fiberrør få store konsekvenser for brukerne av nettet.

Reparasjonskostnader omfatter alt merarbeid vi påføres som følge av skaden. Dette omfatter blant annet arbeid med å undersøke og sikre skadestedet, reparasjonsarbeidet og anskaffelse/forbruk av nødvendig materiale til utbedringen.

De økonomiske følgene av et avbrudd i HLK Nett sin leveranse til kundene omfatter blant annet våre tapte inntekter eller påførte utgifter som følge av at den enkelte kunde er uten strøm, fiber eller annen leveranse. Tapet kan også omfatte de KILE-kostnader (kostnader ved ikke levert energi) HLK Nett påføres som følge av et strømbrudd.